Posten Norden lanserad på EPiServer CMS

In Lojalitetsprogram, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

Halvarsson & Halvarsson har byggt nya Posten Nordens postennorden.comEPiServer CMS.

En centrerad, tydlig sak för i år sammanslagna Post Danmark A/S och Posten AB.

posten.se posten.se

Med en massa IR-information uppdelad på bl a Private, Business Communication, Market Communication och Logistics. Fotosidan har zippade ”download all”. Delårsrapporterna är dock enbart inlänkade PDF:er.

Kommentarer

  1.  Peter Norman Finansdepartementet tillhanda.Kopia sändes till Posten Logistiks VD Henrik Höjsgaard,  Ofog, FFA, AntiFa, OMM ,Amnesty, Civil Olydnad, APA, NKMR, Nätverk arbetslivet, Arbetsskydd, Civil rights defenders samt lägges ut som offentlig handling på olika arbetsmiljöbloggar för Postanställdas kännedom.  1 kap. 10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408). 2 kap. 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,  Hämtat från Regeringens hemsida: Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Tre av dessa är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda ett oacceptabelt psykosocialt arbetsklimat med dagliga trakasserier från chefer och arbetsledning. De berättar öppenhjärtigt om en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.   Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ”personliga samarbetssvårigheter” eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström. Nordström fick under drygt ett halvårs tid personlig och löpande information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod trots påstötningar ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget. Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom. Bara i de fall som jag själv anmält till AMV, Do och DI, har Posten brutit mot en lång rad lagar och föreskrifter, men mörkertalet är troligen mycket stort och många lider i det tysta av rädsla för vedergällning från arbetsgivaren om de uppmärksammar arbetsgivaren på problematiken.  Efter att mina skrivelser tillställda Lars g Nordström kommit ut bland Postanställda, hotades jag av Postens jurist Malin Nilsson samt regionchef Mats Ståhlgren, med avsked för illojalitet och de anställda som ertappades med att läsa eller diskutera innehållet tilldelades muntliga varningar och informerades om att dokumenten sågs som illojal kritik mot bolaget.  Regionchef Mats Ståhlgren informerade de anställda i Göteborg om att spridande av dessa därmed var att anse som skälig grund för uppsägning  Av intresse är att det var just dessa bestraffningsmetoder som beskrevs och kritiserades i ovan nämnda rapporter till  Nordström. Själv erbjöds jag som författare av dessa rapporter, ett ”avgångsvederlag” , under förutsättning att jag även återtog samtliga arbetsskade /olycksfalls anmälningar och de  DO och DI anmälningar jag i egenskap av förtroendevalt skyddsombud gjort till berörda myndigheter. Arbetsgivaren Posten krävde även att muntligt uttalad kritik mot bolaget återtogs, samt att jag inför berörda myndigheter fortsättningsvis iakttog ”tystnadsplikt” ang. samtliga händelser/tillbud som ägt rum inom bolaget under min anställningstid.  Ett klart brott mot YGL, EK, LAS samt arbetsmiljö och förtroendemannalagen.Anställdas yttrandefrihet är en grundlagstadgad mänsklig rättighet och kan inte inskränkas genom ingångna civilavtal. Avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare om tystnadsplikt har alltså ingen juridisk verkan. Det föreligger även ett repressalieförbud  enligt YGL, vilket innebär att om man vill ingripa mot någon som utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet enligt YGL eller konventionen för mänskliga fri och rättigheter, måste man söka stöd för åtgärden i dessa lagar/konventioner. Vilket saknas i samtliga lagtexter/konventioner . Det är alltså inte möjligt att företa en disciplinpåföljd såsom varning, uppsägning eller avskedande, eftersom sådana åtgärder saknar stöd i lagstiftningen. Då jag i enlighet med denna lagreglering, tackade nej till erbjudandet om ”frivilligt avgångsvederlag” varslades jag omgående om avsked och erhöll inom en vecka ett meil från regionchef Mats Ståhlgren, med besked om att jag var avskedad pga. ”överskriden kritikrätt”. I samband med att meilet sändes ut, informerades även bolagets anställda om att jag som förtroendevalt skyddsombud avskedats p.g.a. illojalitet och överskridande av kritikrätten gentemot bolaget. Ett statuerande exempel av värde för bolagets önskemål om iakttagande av tystnad gällande bolagets interna angelägenheter och med en preventiv effekt på de kvarvarande anställda. De anställda förbjöds, under hot om avsked för illojalitet, att ta del av, diskutera och kommentera de berörda dokumentens innehåll på arbetsplatsen eller föra informationen vidare.Arbetsgivaråtgärder av detta slag står dock i strid med artikel 19 i FN’s deklaration av de mänskliga rättigheterna där det fastslås att var och en har rätt till åsikts och yttrandefrihet. I vår gällande regeringsform från 1974 klargörs i andra kapitlets första paragraf dessa grundläggande fri- och rättigheter i sex punkter. Yttrandefriheten kommer som punkt 1:
    ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.  Att överenskommelsen respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.Således även inom det statligt ägda och  under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.Anställda inom Posten har en grundlagsskyddad yttrandefrihet som inte under några som helst omständigheter får sanktioneras i form av negativa åtgärder knutna till anställningsförhållandet, som t.ex. hot om uppsägning, avskedande eller andra straffsanktioner. Begränsningar i denna rätt får endast göras genom lag, vilket innebär att anställda har stora möjligheter att ostraffat framföra kritik mot sin arbetsgivare och de missförhållanden som råder på arbetsplatsen.I relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare förutsätts också att arbetstagaren har någon form av lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna skyldighet innebär bland annat att en arbetstagare skall hålla arbetsgivaren informerad om brister och problem i arbetet och bevaka arbetsgivarens intressen. En sådan konflikt som berört just arbetstagares kritikrätt utspelade sig på företaget Connex i Stockholm under hösten 2005. Där avskedades en facklig förtroendeman på grund av påstått illojal kritik mot arbetsgivaren. Fackförbundet SEKO stämde då Connex inför Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen hänvisade i detta fall till förmån för den avskedade förtroendemannen, till arbetstagarens allmänna lojalitetsplikt och skyldighet att ge arbetsgivaren all den information som behövdes för att denna skulle kunna ta tillvara sina intressen. Information av detta slag kan vara information om störningar i arbetsprocessen, frågor om säkerhet eller information om missförhållanden på arbetsplatsen. Således även arbetsmiljöbrott som begås på arbetsplatsen. Arbetstagare är i enlighet med den allmänna lojalitetsplikten skyldiga att rapportera eller förhindra arbetsmiljörelaterad brottslighet.  Angående just arbetsmiljö gäller dessutom särskilda regler. Alla arbetstagare skall samverka för att skapa en god arbetsmiljö, vilket framgår bland annat av 3:1a och 3:4 1 st AML. Det betyder att arbetstagare kan ha upplysningsplikt såvitt gäller faror eller skador i verksamheten. I alla händelser gäller detta i fall där det finns omedelbar fara för liv eller hälsa. Sverige har dessutom helt nyligen infört en ny lag som har betydelse bland annat just kritikrätten. Ett riksdagsbeslut i syfte att stärka skyddet för meddelandefriheten ftogs den 1 juni 2006 och lagändringen trädde i kraft den 1 juli samma år. Syftet med lagändringen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. YGL:s exklusivitet innebär ett mycket starkt repressalieförbud och om en kränkning av konventionens rättigheter sker i ett av statens bolag är det således statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse i enlighet med gällande konventioner/lagstiftning. Hur ställer ni som ansvarig för statens bolag, er till detta? Mitt personliga fall ligger just nu för prövning i Solna Tingsrätt då arbetsgivaren Posten Logistiks företrädare, regionchef Mats Ståhlgren och Postens jurist Malin Nilsson nekat mig tillträde till förhandlingsbordet.Postens interna problem samt de omfattande arbetsmiljö och säkerhets problemen inom koncernen kommer att ytterligare belysas medialt.   Lotta RausenstiernaFd. skyddsombud på Posten Logistik Exportgatan 16 i Hisingsbacka. 

Leave a Comment